Overzicht

Het omarmen van
erfgoed en ambitie

Project

Hart van Gennep

Opdrachtgever
Gemeente Gennep
Sector
Transformatie

Sinds 2000 wordt met veel ambitie gewerkt aan de verbetering van de historische kern van Gennep. Het uitgangspunt voor de ruimtelijke kwaliteitsstrategie is een dynamisch proces, waarin wordt gestuurd op kwaliteit. Het motto is “er kan veel in Gennep, als het maar kwaliteit oplevert”. Als het waarden toevoegt, die toekomstvast en duurzaam zijn. Samen met het Gelders Genootschap werkten we aan een beeldkwaliteitswijzer voor de kern van Gennep en een kansenboek dat een beeld geeft van ruimtelijke projecten die op de middellange of lange termijn interessant zijn.

Onderdelen
  • Ruimtelijk rapport
  • Strategie
  • Visuele communicatie
  • Illustraties
  • 3D Animatie
Samen met
  • Gemeente Gennep
  • Gelders Genootschap

De ruimtelijke kwaliteitsgids voor het Hart van Gennep: Het bouwen van een stralende stad met een rijke geschiedenis

Het kansenboek omvat geen direct realiseerbare plannen. Er is bewust buiten de lijntjes gedacht om uit te nodigen tot het nadenken over mogelijkheden om het Hart van Gennep nieuwe impulsen te geven. De kansen zijn geformuleerd vanuit de overtuiging dat Gennep een aantal sterke cultuurhistorische troeven bezit, die beter voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Die troeven zijn de ligging bij de Maas en de Niers, het spoorwegverleden en in het bijzonder de unieke oude binnenstad. De kansen zijn gericht op het beter voor het voetlicht brengen van deze drie troeven en het versterken van de onderlinge samenhang. Het Hart van Gennep kan nog meer een geliefde bestemming of leefomgeving worden voor haar inwoners en de regio.

"Een herijking van Gennep's historische kern en een visie op ruimtelijke kwaliteit en duurzame groei"

Beslotenheid en kleine schaal terugbrengen Achter de hoofdstraten en de Markt loopt de ruimte nu op veel plekken weg en is qua maat soms zelfs groter dan de Markt. Het stedelijk weefsel is geërodeerd. De uitdaging is om hier weer intieme straatjes, pleintjes en hofjes van te maken, door op een slimme manier bebouwing en groen toe te voegen. Achter de hoofdstraten kan dan een andere wereld ontstaan, waar men doorheen kan dwalen en genieten van verrassende doorkijkjes op oude gebouwen en mooie plekjes. Deze kans hangt uiteraard samen met het scheppen van parkeeroplossingen buiten de binnenstad. De opbrengst van de nieuwbouw in de binnenstad kan daarvoor ingezet worden.

Het voormalige spoorwegemplacement rond de huidige Brabantweg is nu een versnipperd gebied, dat een barrière vormt in het stedelijk gebied. Maar het zou een verbindende, samenhangende parkzone kunnen worden, waarin het spoorwegverleden afleesbaar is. De toeristische fietsroute over het Duitse lijntje kan hier een aantrekkelijk vervolg krijgen.

01

Kwadranten

Het centrum van Gennep bestaat uit 4 kwadranten. Deze worden begrensd door de Groene Gracht en de Nierskade. Elk kwadrant heeft zijn eigen karakteristiek, die richtinggevend is voor transformaties. Er ligt in elk kwadrant een opgave om weer rust, samenhang en kwaliteit te brengen in rommelig geworden straat- en bebouwingsbeelden.

02

Geërodeerd weefsel

Achter de hoofdstraten en de Markt loopt de ruimte nu op veel plekken weg en is qua maat soms zelfs groter dan de Markt. Het stedelijk weefsel is geërodeerd. De uitdaging is om hier weer intieme straatjes, pleintjes en hofjes van te maken, door op een slimme manier bebouwing en groen toe te voegen.

03

Kleine schaal terugbrengen

Achter de hoofdstraten kan dan een andere wereld ontstaan, waar men doorheen kan dwalen en genieten van verrassende doorkijkjes op oude gebouwen en mooie plekjes. Deze kans hangt uiteraard samen met het scheppen van parkeeroplossingen buiten de binnenstad. De opbrengst van de nieuwbouw in de binnenstad kan daarvoor ingezet worden.

Kansen voor de buitenschil: een visie op het aantrekkelijk maken van de historische stadsrand.

De buitenschil van de binnenstad willen we ook aantrekkelijk maken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een herkenbaar pad dat een ring vormt rond de bebouwde binnenstad. Dit pad loopt dan langs de binnenkant van de nog aanwezige delen van de stadsmuur; via de walstraten. Waar geen stadsmuur meer aanwezig is loopt het pad visueel door in de bestrating van het trottoir. De buitenkant van de bebouwde kern wordt voorzien van een doorlopende tuinmuur met poortjes erin, afgewisseld met gevels van gebouwen. Langs achtertuinen en binnenhoven wordt deze muur wat hoger, maar langs voortuinen kan de muur laag blijven.

“Er kan veel in Gennep, als het maar kwaliteit oplevert, waarde toevoegt, toekomstvast is en duurzaam”.

De nieuwe beeldkwaliteitswijzer voor het historische Hart van Gennep is één van de bouwstenen van de ruimtelijke kwaliteitsstrategie. Naast het toevoegen van nieuwe kwaliteiten is behoud en herstel van het historische stadsbeeld het uitgangspunt voor bouwplannen in de oude stad. Bouwplannen dienen de aantrekkelijkheid van dit gebied te vergroten en te vergroenen.

01

Ruimtelijke organisatie

Dit plan heeft als doel het historische stadsbeeld te behouden, herstellen en verder ontwikkelen. Het benadrukt het behouden van karakteristieke verschillen tussen straatbeelden binnen de vestinggordel, vooral tussen voorname en informele straten. Elk kwadrant van de stad krijgt een eigen karakter en er wordt gestreefd naar een betere beleefbaarheid van de groene gordel met de drie poorten.

02

Visuele kwaliteit

Regels zijn zorgvuldig opgesteld om duidelijke richtlijnen te definiëren voor de plaatsing en visuele kenmerken van advertenties op de gevels binnen het historische centrum. Deze regels omvatten een uitgebreide lijst van eisen die nauwgezet zijn ontworpen om een consistente en harmonieuze visuele uitstraling in dit gekoesterde en historische gebied te waarborgen

03

Spelregels

In dit plan worden de historische kenmerken van het waaiervormige stratenpatroon en de V-vormige splitsingen gerespecteerd. De aantrekkelijkheid van het nieuwe centrum wordt versterkt door representatieve architectuur. De Spoorstraat wordt nieuw leven ingeblazen als een belangrijke, met bomen omzoomde laan die een groene entree vormt tot het hart van Gennep, waar wonen ook aantrekkelijk is.